Thời gian bình chọn trực tuyến: hết tháng 10/2019. Lễ công bố trao giải (dự kiến): tháng 11/2019. Đơn vị quan tâm Đồng hành/ Hợp tác tổ chức Lễ trao giải, liên hệ Ban Dự án – Truyền thông Cộng đồng – Hotline   0866 133 669

Thông tin/Thể lệ Chương trình bình chọn cơ sở Y tế Xanh

Thông tin/Thể lệ Chương trình bình chọn cơ sở Y tế Xanh

I. Thông tin chung Tên chương trình: Tên đầy đủ: “Chương trình bình chọn Cơ sở Y tế Xanh – Sạch - Đẹp” Tên viết tắt: “G.P.H – 2019” Đơn vị tổ chức/Phối hợp tổ chức Cơ quan bảo trợ: Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thông tin – …