Thông tin chương trình Bình chọn Mô hình Kinh tế Xanh

TÊN CHƯƠNG TRÌNH Tên đầy đủ:  Chương trình Bình chọn “Mô hình Kinh tế Xanh – Giải pháp bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu” lần thứ nhất năm 2020 (V.G.E - 2020). CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cơ quan chỉ đạo: Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam …