Thông tin/Thể lệ Chương trình bình chọn cơ sở Y tế Xanh

Thông tin/Thể lệ Chương trình bình chọn cơ sở Y tế Xanh

I. Thông tin chung Tên chương trình: Tên đầy đủ: “Chương trình bình chọn Cơ sở Y tế Xanh – Sạch - Đẹp” Tên viết tắt: “G.P.H – 2019” Đơn vị tổ chức/Phối hợp tổ chức Cơ quan bảo trợ: Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thông tin – …

Thông tin – Thể lệ chương trình Bình chọn GEP

Thông tin – Thể lệ chương trình Bình chọn GEP

I.  TÊN CHƯƠNG TRÌNH Tên đầy đủ: “Chương trình bình chọn mô hình tiêu biểu về bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường trong học đường (G.E.P). Tên viết tắt:  “G.E.P" II.  CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cơ quan chủ trì:  Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Đơn vị …